FAQ- Vanliga frågor

Hur gör jag en beställning?


1. Börja med att välja kategori och hitta de produkter du är intresserad av. Dina varor läggs automatiskt i varukorgen när du trycker på knappen Lägg i varukorg.
2. Överst på sidan till höger kan du se antalet varor och den totala summan för de varor som ligger i varukorgen.
3. När du vill betala trycker du på till kassan/visa varukorg överst på högra sidan. Kontrollera att de varor som du vill beställa finns i listan. Vill du ta bort eller ändra antal varor i varukorgen går det bra att göra det genom att trycka på Ta bort eller Antal och sedan Uppdatera. När du kontrollerat detta trycker du på till kassan.
4. I kassans första steg skriver du ditt namn och din adress. Här är kan du även ange en annan leveransadress än din egen för din order. Därefter väljer du det leverans- och betalningssätt som du önskar. Vänligen kontrollera att dina personliga uppgifter stämmer. Därefter trycker du på knappen Beställ för att bekräfta din order.
5. I kassans sista steg får du din orderbekräftelse och ditt ordernummer. Denna information skickas även till den email-adress du har angivit.
Hur lång tid tar det att få sin beställning?


Alla våra leveranser skickas med posten. När produkter skickas med post tar det runt 1-3 arbetsdagar. Beställningar som läggs på helgerna skickas på måndagen efter. Om det har blivit förseningar i din leverans utan att vi har meddelat dig, skriv till oss på vår chatt, mejl eller sociala medier så ska vi kolla på detta. Det kan ta längre tid under högtider att få sina leveranser. Vi reserverar oss i att vi inte tar ansvar vid förseningar med post då det inte är vi som fraktar produkten. Om du inte bor i sverige eller norden och köper en produkt ifrån oss tar det ungefär 1-6 dagar.
Kommer det komma fler motiv med städer och vilka isåfall?


En fråga vi har fått mycket, Kommer det fler stads motiv? och JA, Självklart! :) Det finns många städer runt om i landet som vi vill rita upp. Många har även frågat om det kommer komma brickor, glasunderlägg, tallriksunderlägg etc med just våra stadsmotiv. I framtiden ser vi att det kan vara en blivande produkt hos oss, Om intresset finns, Kommer produkterna finnas också ! :) Vi söker aktivt artister som vill växa med oss. Dessto fler artister vi har på mathma design dessto fler posters kommer även finnas. Håll utkik på våra medier.
Har ni en butik man kan gå till?


Tyvärr har vi ingen butik man kan gå till. I framtiden kommer vi vilja ha pop up butiker runt om i landet och Norden där vi presenterar våra produkter och där även ni intressenter kan känna, klämma och köpa. Pågrund utav covid-19 kommer pop up butiker inte vara aktuellt förens det är säkrare tider.
Vad menar ni med att företaget är hållbart?


Mathma Design är inte 100% miljövänligt men vi är ett företag som prioterar hållbarhet istället för miljöproblem. Grundaren för Mathma design har bestämt att alla våra produkter och kommande produkter kommer vara hållbara på ett eller annat sätt. hållbarhet för oss är att vi har leverantörer i Sverige. Samhället måste bidra till att små företag växer och att kreativa människor ska kunna leva på det dom älskar. Vi vill påverka samhället och öka uppmärksamheten kring hållbarhet. Våra posters är miljöcertifierade och tuberna dom kommer i är av återvunnet papper. Det är ett litet steg mot något stort och vi ska försöka lyckas att nå våra mål kring hållbarhet och tillväxt.
Vilka betalsätt använder ni er av?


Våra betalsätt är de vanligaste betal- och kreditkorten VISA, MasterCard och även direktbetalning.
How do I place an order?


Start by choosing a category and finding the products you are interested in. Your items are automatically added to the shopping cart when you press the Add to shopping cart button. 2. At the top of the page on the right you can see the number of items and the total sum for the items in the shopping cart. When you want to pay, press to checkout / display shopping cart at the top right. 3. Make sure that the items you want to order are in the list. If you want to delete or change the number of items in the shopping cart, you can do so by pressing Delete or Quantity and then Refresh. When you have checked this, press to checkout. 4. In the first step of the checkout, write your name and address. Here you can also enter a different delivery address than your own for your order. Then you choose the delivery and payment method you want. Please check that your personal information is correct. Then press the Order button to confirm your order. 5. In the last step of the checkout, you will receive your order confirmation and your order number. This information is also sent to the email address you provided.
how long does it take to get your order


All our deliveries are sent by post. When products are sent by post, it takes around 1-3 working days. Orders placed on weekends are sent the following Monday. If there have been delays in your delivery without us notifying you, write to us on our chat, email or social media and we will check this. If you buy products from us and you not are living in sweden or the north it take around 1-6 days.
Will their be more city posters, andif so, witch one?


One question we have received a lot, Will there be more city motives? and YES, Of course! :) There are many cities around the country that we want to draw. Many have also asked if there will be tiles, coasters, placemats, etc. with just our city motifs. In the future, we see that it can be a future product with us, If there is interest, Will the products also exist! :) We are actively looking for artists who want to grow with us. The more artists we have on mathma design, the more posters there will also be. Keep an eye on our media.
Do you have a store you can shop in?


Unfortunately we do not have a store you can go to. In the future, we will want to have pop up stores around the country and the Nordics where we present our products and where you stakeholders can also feel, squeeze and buy. Due to covid-19, pop up stores will not be relevant because there are safer times.
What do you mean when you say that math design is sustainable?


Mathma Design is not 100% environmentally friendly, but we are a company that prioritizes sustainability instead of environmental problems. The founder of Mathma design has decided that all our products and future products will be sustainable in one way or another. Sustainability for us is that we have suppliers in Sweden. Society must contribute to small businesses growing and creative people being able to live on what they love. We want to influence society and increase awareness of sustainability. Our posters are environmentally certified and the tubes they come in are made of recycled paper. It is a small step towards something big and we will try to succeed in achieving our goals of sustainability and growth.
What payment methods do you use?


Our payment methods are the most common payment and credit cards VISA, MasterCard and also direct payment.
Kommer det komma fler produkter än bara poster?


Ja! Inom kort kommer vi lansera nya produkter som inte är posters. Vi vill arbeta med så många artister runt om i världen som möjligt. Kreativitet är oändlig och vi vill hitta dom mest unika artisterna med otroliga produkter som vi kan erbjuda er konsumenter. Vi kommer även lansera våra egna produkter på mathma original sidan vi har här på webshoppen.
Will there be more products than just posters?


Yes! Soon we will launch new products that are not posters. We want to work with as many artists around the world as possible. Creativity is endless and we want to find the most unique artists with incredible products that we can offer you consumers. We will also launch our own products on the mathma original page we have here on the webshop.